Chúng tôi giúp bạn thực hiện giấc mơ về một tổ ấm.

Thủ tục làm mới sổ đỏ

02/08/2019

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của chủ thể với một khoảng diện tích đất nhất định. Sau khi được cấp sổ đỏ, người sử dụng đất mới được phép thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật. TTAH xin tổng hợp lại các thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục làm mới sổ đỏ để quý khách hàng dễ dàng nắm được và đảm bảo quyền lợi của chính mình.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính;

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;

 2. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ

- Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ (Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất;

- Giấy tờ xác nhận thời điểm sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp của mảnh đất (được liệt kê tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP);

- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có);

- Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người sử dụng nhà đất;

- Các giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có).

- Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ (trong trường hợp ủy quyền).

 3. Trình tự cấp sổ đỏ

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC - UBND cấp xã hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận/ huyện nơi có đất.

Bước 2: UBND cấp xã thực hiện những công việc sau:

 • Đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch và quy định của UBND Tỉnh/thành phố để kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về nguồn gốc sử dụng đất; thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay; nguồn gốc tạo lập tài sản; thời điểm hình thành tài sản; tình trạng tranh chấp về đất đai, tài sản gắn liền với đất; sự phù hợp với quy hoạch; sự phù hợp quy định về hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
 • Xác nhận các nội dung quy định
 • Xác nhận và đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ đối với các trường hợp  có đơn đề nghị được ghi nợ;
 • Trích lục bản đồ thửa đất trong thời hạn không quá (10) ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận;
 • Thông báo kê khai kết quả kiểm tra tại trụ sở UBND cấp xã và tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất đối với trường hợp xét thấy đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày;
 • Lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) để cấp Giấy chứng nhận;
 • Thời gian giải quyết của UBND cấp xã không quá (15) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết .

Bước 3: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định;

2. Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã và thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
 • Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi Trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra;
 • Trường hợp không đủ điểu kiện cấp Giấy chứng nhận làm thông báo gửi UBND cấp xã và người đề nghị Giấy chứng nhận biết.
 • Thực hiện ký cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai, vào Sổ đăng ký đất đai theo quy định, trả Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho UBND cấp xã để trả cho người sử dụng đất.
 • Thời gian thực hiện các công việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là không quá (07)  làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận;
 • Trường hợp thuê đất trình UBND cấp huyện ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình UBND cấp huyện ký, cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian thực hiện các công việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường là không quá (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 5: Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn (03) ngày làm việc kể từ ngày khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện csó trách nhiệm xem xét, ký Quyết định công nhận quyền  sử dụng đất và Giấy chứng nhận

Bước 6: Sau khi UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất, nội dung đề nghị ghi nợ nghĩa vụ tài chính, đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và lập hồ sơ theo dõi nợ nghĩa vụ tài chính (nếu có) đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Bước 7: Trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính gửi lại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 8: Sau khi Chi cục Thuế có thông báo xác định nghĩa vụ tài chính, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: vào sổ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung nội dung nghĩa vụ tài chính vào Giấy chứng nhận ( đối với trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính), sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất; đồng thời gửi thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận để biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 9: Trong thời hạn không quá (01) ngày làm việc sau khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất vào trao Quyết định công nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận cho người được cấp

3. Thời gian thực hiện

Theo quy định của luật là không quá 30 ngày kể từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Các khoản phí, lệ phí cần đóng

Tiền sử dụng đất: Tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định, diện tích đất trong hạn mức hay vượt hạn mức,… trong từng trường hợp cụ thể mà mức tiền sử dụng đất phải nộp khác nhau quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP;

Lệ phí trước bạ: 0,5% x (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành) x (diện tích đất được cấp sổ);

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: không quá 7.500.000 đồng (mức cụ thể tùy theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương);

Lệ phí địa chính (lệ phí cấp sổ): tùy từng quận, huyện.

5. Những lưu ý khi cấp sổ đỏ

Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên để tránh trường hợp bị trả hồ sơ, phải đi lại nhiều lần;

Đối với trường hợp cấp sổ lần đầu đối với quyền sử dụng đất (nhà nước công nhận quyền sử dụng đất) thì cần có văn bản xác nhận về nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất của UBND cấp xã;

Thời gian cấp sổ theo quy định là không quá 30 ngày nhưng trên thực tế có thể kéo dài hơn;

Khi cấp sổ đỏ lần đầu có rất nhiều trường hợp khác nhau về thời điểm bắt đầu sử dụng ổn định, diện tích đất được cấp sổ, mục đích sử dụng đất,… nên tiền sử dụng đất trong mỗi trường hợp sẽ khác nhau.

 

Tin tức liên quan

sở hữu nhà phải đóng những loại thuế, phí gì
17/10/2020

Các loại thuế, phí cần phải nộp khi sở hữu nhà là gì? Cách tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của bên bên chuyển nhượng và các chi phí khác

 

30/09/2020

Vấn nạn sổ đỏ giả đang ngày càng có dấu hiệu hoành hành trở lại với nhiều chiêu trò tinh vi thậm chí có thể qua mắt cả cơ quan nhà nước. Vậy những thủ đoạn của chúng là gì và làm thế nào nhận biết được sổ đỏ giả, tránh tiền mất tật mang?